مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور ما کار میکند، باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت، کار کند. مقام معظم رهبری آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی مقام معظم رهبری : اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم بکند ، یک عبادت انجام داده است