مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور ما کار میکند، باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت، کار کند. مقام معظم رهبری آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی(ع) مقام معظم رهبری : هیچ کشوری و هیچ ملتی با بیکارگی و تن پروری و بی اعتنائی به کار به جائی نخواهد رسید.