آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی(ع) اقتصادمقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی،به ابتکار جوان ها، به فعالیت ذهن ها و بازوها در داخل تکیه کنیم و اعتماد کنیم از فخر و منت دشمنان خارجی خودمان را رها خواهیم کرد راه درست این است. مقام معظم رهبری مدظله العالی